ទូរស័ព្ទ
០០៨៦-៦៣២-៥៩៨៥២២៨
អ៊ីមែល
china_b@fengerda.com
WhatsApp
០០៨៦-១៨៦៦៣២០១២៨៨

វិញ្ញាបនប័ត្រនិងកិត្តិយស

វិញ្ញាបនប័ត្រនិងកិត្តិយស

about (4)

FENGERDA ISO90001

about (4)

FENGERDA ISO14001

about (4)

FENGERDA ISO18001

about (4)

DELIFU ISO9001